Senaste inläggen

Av Hannes Müller - 18 maj 2017 08:27

 

Som vanligt har bilden inget samband med texten. Denna gång en bild av en gård jag tidigare ägde. Petsarve i Norrlanda avfotograferat c:a 1920 - 1930. Bakom ladugården ligger tjärfabriken längst till höger där lokomobilen tycks vara igång för att krossa stubbar för tjärved.


Inför regionfullmäktigemötet 15 maj lämnade jag in följande interpellation (frågeställning enkelt uttryckt) till ordföranden i Hälso och Sjukvårdsnämnden:


Interpellation                                    
                                                  
                Klintehamn 27 mars 2017


Till: Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Stefaan de Maecker


Mina frågor till Stefaan de Maecker är:

Anser du liksom jag att det utbredda bruket och även missbruket av beroendeframkallande och narkotikaklassade mediciner är ett problem?

Vilka åtgärder anser du i så fall hälso- och sjukvården kan vidta för att bringa ned bruket och missbruket av sådana?


Jag tror att bruk och missbruk av narkotikaklassade och beroendeframkallande mediciner är ett ganska stort och dolt samhällsproblem. Dessa förskrivs vid en mängd åkommor och tillstånd och kan förutom beroende framkalla personlighetsförändringar och vålla bekymmer både för nyttjaren och dess omgivning.

 Många av de missbruksrelaterade dödsfallen på Gotland tror jag skett i sammanhang där denna typ av mediciner kombinerats på ett farligt sätt med andra droger eller överdoserats. Man kan även förmoda att en hel del självmord begåtts med hjälp av denna typ av preparat.

 Inför fullmäktige 19 december fick vi statistik där det visade sig att vården på Gotland gav 2 till 3 gånger fler diagnoser till vuxna per innevånare räknat, diagnoser som ofta behandlas med denna typ av preparat. När det gäller ADHD och andra diagnoser för barn och unga som även de ofta behandlas med narkotikaklassade och beroendeframkallande läkemedel är det sedan länge känt att Gotland ligger långt över riket i övrigt.

 När jag personligen gått igenom avkunnade domar 2016 över ringa narkotikabrott och narkotikabrott på Gotland´s tingsrätt har jag sett att en förvånansvärt stor andel har gällt narkotikaklassade mediciner främst Benso. Av de 82 sådana domar jag noterade gällde 33 denna och liknande typ av preparat - således 40%. 

 En hel del problem som vårdkedjan utsätts för tror jag även är relaterade till denna typ av mediciner som exempelvis stök på vårdcentraler och akuten, hot mot personal och inbrott på apotek för att nu nämna några exempel.

 Ett sätt att försöka komma till rätta med detta problem är självklart att börja diskutera det. Liksom annan narkotikaanvändning är det dock ett svårt problem att komma till rätta med och i det här fallet är regionens sjukvård i högsta grad inblandad. Även om en del av preparaten som missbrukas och brukas köps illegalt på internet kan man nog förmoda att förskrivning genom vården spelar en stor roll i detta. 


Hannes Müller

Klintehamn


Jag fick skriftligt svar från Stefaan de Maecker i kallelsen som kan läsas här:


http://www.gotland.se/95950


På regionfullmäktige höll jag sedan följande anförande vilket det nu bli debatt ikring:


Ordförande, ledamöter, åhörare.


Tack för svaret Stefaan de Maecker. Jag uppskattar att du verkar dela min oro för det stora bruket och missbruket av beroendeframkallande och narkotikaklassade mediciner på Gotland.

 

 Jag gjorde ju på egen hand en undersökning av domar på Gotlands Tingsrätt och häpnade själv över att c:a 40 % av domarna för narkotikabrott gällde olovligt bruk eller innehav av narkotikaklassade mediciner. Då får man hålla i minnet att många av de som tas in av polisen för provtagning har sådana mediciner utskrivna av läkare och således inte kan åtalas.


 Inför det här mötet har jag försökt skaffa mig lite information om vad hälso och sjukvården gör för att komma tillrätta med dessa problem. Det finns en beroendeenhet på psykiatrin och jag förstår att du väljer att inte nämna den i de här sammanhangen. Hör och häpna: Beroendeenhetens största arbete ligger i att dela ut narkotikaklassade mediciner till personer med missbruksproblem. Minimaria för yngre som du däremot nämner i ditt svar har jag ställt några frågor till men de var ytterst ovilliga att berätta om sin verksamhet. Andelen av deras patienter som behandlas för läkemnedelsmissbruk ville de absolut inte berätta om. Ytterst få är min gissning.


 En sak fick jag dock veta: Så gott som alla av de de nu behandlar för missbruksproblem har som barn eller unga getts diagnoser av BUP. Den vanligaste diagnosen för barn är som bekant ADHD vilken behandlas med lågdoser Amfetamin. Det här motsäger din tro Stefaan de Maecker att ADHD-diagnosticering av barn skyddar mot senare missbruk. På Minimaria verkade man dessutom helt ovetande om att ADHD-medicin kan missbrukas genom att personen äter många doser samtidigt eller, det här är skrämmande, löses upp och injiceras. Detta ger en effekt liknande annat Amfetamin.


 Det finns två stora svagheter i ditt svar. För det första verkar du inte vilja låtsas om att även just den person som får narkotikaklassade mediciner kan hamna i beroende och missbruk.


 Den andra svagheten i ditt svar är att det verkar som du anser vården på Gotland står helt utan möjligheter att göra något åt dessa problem. Jag ser ingenting i ditt svar utomn att det vore bra med färre hyrläkare.


 För att nu inte bli för långrandig skall jag komma med 4 förslag för att minska dessa problem:


1 Gotland har sedan 50 - 60 år haft problem med enskilda läkare som varit extra frikostiga med att skriva ut narkotikaklassade mediciner till patienter. Personer med dessa problem har snabbt samlats hos dessa för att få preparat utskrivna. Både privatpraktiserande och i offentliga vården. Hälso och sjukvården kan snabbare och och aktivare identifiera sådana läkare och åtgärda dem.


2 Patienter kan fortfarande trots de gemensamma datasystemen i den offentliga vården få samma preparat utskrivna samtidigt av offentliga och privata läkare/läkare på fastlandet. Ett sätt att komma tillrätta med dubbelförskrivning är att läkaren begär ut sk Läkemedelsförteckning, där listas en patients samtliga recept oavsett läkare. Det kan man göra när missbruk på något sätt kan befaras. Vad jag vet är detta något gotländska läkare ytterst sällan gör eller ens känner till.


3 Många av dessa mediciner är enligt Socialstyrelsens anvisningar avsedda att användas under en begränsad tidsperiod samtidigt med annan behandling. På Gotland skrivs många av dessa mediciner ut kontinuerligt och ofta då utan annan behandling. Vården på ön bör följa Socialstyrelsens anvisningar.


4 Det här är inget bestämt förslag utan en ide som är värd att funderas över: Lägg ned beroendeenheten på psykiatrin och Minimaria på socialtjänsten. Det är faktiskt möjligt att missbrukssituationen på ön skulle förbättras genom detta och regionen skulle spara många sköna miljoner.


Tack för ordet.


Jag ville verkligen sätta igång debatt kring dessa frågor. Det var väl även lite därför jag frågade polischefen som var och informerade föregående fullmäktigemöte angående den nedlagda narkotikaspaningsgruppen. Den här gången spetsade jag avsiktligt till en del formuleringar och funderingar för att få igång debatt. Kanske gick jag för långt men det får framtiden utvisa. En ledarsidesskribent på tidningarna har hitintills gått i taket rejält. :-) ANNONS
Av Hannes Müller - 26 april 2017 11:43

 

Bilden har som vanligt ingen som helst anknytning till texten. Denna gång från en av våra mörkerpromenader kvällstid som det nu inte längre är säsong för. Vi är nämligen ganska kvällstidiga i vår familj. :-)


Efter senaste fullmäktigemötet har det varit ett evinnerligt insändarskrivande och tjafsande med olika journalister, tjänstemän och politiker om vad som egentligen beslöts om på förra mötet. I en ledarsidesartikel beklagade sig Mats Linder M över att jag i ett telefonsamtal sagt att jag föraktade honom och andra PK-journalister på ön och nedanstående svarade jag med:


Ser här på ledarsidan att Mats Linder alldeles missuppfattat min ambition att vara en snäll politiker och att jag sagt mindre smickrande saker till honom i telefon. Det finns en hel del gotländska lokalpolitiker och nyhetsjournalister som odlar vänskapsband och utbyter ömsesidigt smicker och verkar se sig själva som delar av en och samma samhällselit. Inte minst är denna företeelse tydlig på sociala medier. Jag har inga som helst ambitioner att bli en del av detta kotteri.


Efter det där funderade jag på hur jag skulle kunna visualisera dessa vänskapsband och se om jag har fog för mina påståenden om de här samhällsgrupperna. De 9 vänner som visas på förstasidorna är de personer innehavaren ömsesidigt interagerar med mest på facebook och att göra ett urval politiker och journalister för att sedan göra en sammanställning av vilken grupp deras 9 bästa facebookvänner tillhör är rätt intressant.


Problem som uppstod. Alla i de här grupperna är inte aktiva på facebook - de går bort. En hel del av de mest aktiva har sekretess på vänner. Till exempel "gömde" Eva Bofride ledarsidesskribent C och numera blivande riksdagskandidat sina vänner när någon, ni kan gissa vem :-), försmädligt påpekade att hon inte hade ett enda invandrarnamn bland sina sex hundra vänner på facebook trots att hon talat sig så varm för mångkultur och nästintill hatiskt propagerade mot dem som inte ville ha den. Hennes lösning blev att göra vännerna hemliga. :-)


Sd har jag uteslutit i sammanfattningen på grund av att de totalt avviker från mönstret. De båda som jag hittat har båda 8 "svennar" och 1 lokalpolitiker bland sina nio och politikerna är att de två kommunicerar med varandra. De särskiljer sig totalt och mycket positivt. Fi har jag inte hittat någon, de som har uppdrag har hemliga vänner.


Följande lokalpolitiker är med i sammanställningen:

Brittis Benzler V

Peter Wennblad M

Sören Strand L

Lars Thomsson C

Stefaan de Maecker Mp

Meit Fohlin S


Av dessas 9 bästa vänner, dvs de de interagerade på facebook mest med var:


15 st Lokalpolitiker annat parti

13 st journalister/chefer lokalmedia

12 st Likal makthavare Företagare - chefer regionen

10 st Politiker egna partiet

4   st "Svenne" = personer utan maktpositioner "Vanliga människor"


Ingen eller nästan ingen av dessa politikers facebook är utpräglat politisk. Oftast skrivs det om saker av privat karaktär och endast sällan politiska ämnen och då nästan alltid utan diskussion. Nästan bara ryggdunkar.


Jag valde också ut 5 lokaljournalister/mediachefer och gjorde statistik på dessas 9 bästa facebookvänner. Dessa var:


Ulrika Fransson Ingelmark GA Chefredaktör?

Jacob Wesley Kanalchef Radio Gotland

Mats Pettersson Helagotland Chefredaktör web

Mats Linder Journalist GA


Av ovanståendes 9 bästa vänner var:


17 st journalister

12 st lokalpolitiker

4  st lokala makthavare

2  st "svennar"


Både när det gäller politikerna och journalisterna tycker jag detta är otroligt uppseendeväckande siffror. Det är en liten värld de tillhör och det är ett litet gäng de så förtvivlat gärna vill tillhöra.


Naj huuuu...


Någon som helst vetenskaplig undersökning är detta inte. :-)


ANNONS
Av Hannes Müller - 8 mars 2017 15:00

 

Dagen till ära -internationella kvinnodagen 8 mars lägger jag ut en bild på en för män och barn försmädlig bild min fru fick i persent för några år sedan av en s.k uppviglare. Som valigt inget sammanhang med texten.


På regionfullmäktige har på Gotland antogs ett förslag för att det kommunägda bostadsföretaget här skall planera försäljning av betydande delar, som det verkar speciellt inriktat på miljonprogrammsområdena Bingeby och Gråbo, av beståndet för att få fram kapital för nybyggnation. Detta behov motiveras i sin tur med långa bostadsköer ochg att fler asylsökande skall slå sig ned på Gotland.


Så här sa jag i debatten och visste att V som enda parti också var motståndare till dessa planer:


Ordförande, ledamöter och åhörare.


Jag yrkar på avslag på regionstyrelsens förslag.


Allmännyttiga kommunalt ägda bostadsföretag som Gotlandshem har varit en av grundpelarna i att bygga upp välfärdssamhället. Genom att bygga bra bostäder och ta socialt ansvar har man skapat ett rättvisare samhälle. Det skall vi vara rädda om.


Att Gotlandshem nu för att få in kapital för nybyggnation skulle sälja ut vad jag misstänker stora delar av Bingeby och Gråbo vore ett stort svek mot nuvarande hyresgäster. Båda områdena har ansatser till sociala problem och utanförskap men de jag känner som bor där trivs mycket bra.


 Ett privat bostadsföretag tar inte socialt ansvar - det kan man heller inte begära. Ett ytterligare ökat antal hyresgäster med asylbakgrund i dessa områden med asylbakgrund i dessa områden kan innebära att gotlänningar inte längre trivs och då försöker flytta.


 Vi kan på detta vis få verkliga utanförskapsområden på Gotland som det nu finns många exempel på runt städer på fastlandet.


Det blev en ganska lång debatt kring den här frågan. Jag och V röstade emot men det blev aldrig votering begärd. Kan nog tänka mig att en del gammaldags socialdemokrater är skeptiska till utförsäljning. Det var väl någon i M som svarade något fånigt på mitt inlägg men annars kom jag inte in i debatten.


Några punkter senare var det en motion från Elin Bååth (Fi) angående att hon ville att regionen skulle skaffa en HBTQ-policy och där regionstyrelsen ansåg att man skulle infoga detta i den regionala utvecklingsstrategin där gruppen särskilt skulle lyftas fram. Jag hade sett fram mot en holmgångsdebatt med Elin Bååth (Fi) men hon var tyvärr inte närvarande. Ersättaren från Fi yttrade sig inte. Det här korta sa jag:


Ordförande, ledamöter och åhörare.


Jag lyssnade på en debatt på radion mellan företrädare för partierna på Gotland angående HBTQ-frågor.


 En debattledare läste med teatralisk röst upp ett citat ur en enkät som sedan deltagarna skulle diskutera kring. Jag citerar: "Jag blev inskriven på lasarettet. En sköterska frågade efter närmast anhörig. Jag svarade min frus namn. Sköterskan bara: Är det din syster? Är det din mamma? Är det din vän? Jag svarade till slut: Det är min fru. Det fanns inte i hennes värld." Slut på citat.


 När jag letat på nätet har jag på SCB hittat en uppgift om att det fanns 11 gifta eller partnerskapspar på Gotland.


 Jag tycker denna motion av Elin Bååth och debatten på radion inte är något annat än trams och instämmer med regionsstyrelsens förslag om att avslå motionen.


 Vi alla och även Region Gotlands anställda skall visa respekt för människor som är onormala eller lever på ett avvikande sätt. Vara medvetna om att de finns och behandla dem på ett bra sätt. Jag tycker det räcker med det. 


Det blev sedan en debatt angående motionen utan Fi deltagande som jag i stort sett tycker var mer avvisande mot Fi och deras behjärtansvärda frågor som oftast ändar i meningslösa definitioner av ord och begrepp eller definiotioner av behjärtansvärda grupper som jagt inte tycker leder någon vart mer än i värsta fall de går med näsan i vädret  dessa toleransens riddare som är mer intoleranta och lättkränkta än några andra.

Av Hannes Müller - 7 mars 2017 13:36

 

Bilden har som vanligt inget som helst sammanhang med texten. Denna gång en populär pojkleksak från 1950-60-talet som kunde beställas per postorder. Skulle sälja en dylik nu på Tradera men blev varse att de nu är förbjudna att sälja.


Den här insändaren infördes efter lite småpalavrar och begärda ändringar i GT, en av öns två tidningar. Gentemot den andra tidningen pågår fortfarande förhandlingar. Det finns två personer, debattredaktörer som de kallar sig, som de facto styr den offentliga debatten på Gotland. Mats Linder (M) på GA och Eva Bofride (C) i GT och avgör vilka insändare som publiceras - en makt de sannerligen utövar till fullo. Gemensamt för de båda kan lite elkakt sägas vara att de ogillar debatt och ogillar människor med andra åsikter. Mats Linder avsluitade telefonsamtalet häromdagen med: Du gör det inte lättare att publicera vad du skriver genom hur du argumenterar mot mig. :-) Ja jag har lagt ned att ens försöka vara hövlig mot sådana småpåvar.Verkligt skyddslösa mitt ibland oss


Häromdagen när regionfullmäktige skulle anta ett nästan 100-sidigt program om hur skydd mot olyckor på ön anförde jag att det saknades ett inslag i programmet. Alla de och allt fler personer med utländskt medborgarskap som numera arbetar i olika branscher på ön. Ofta under oklara anställningsförhållanden. Ofta med dålig eller farlig arbetsmiljö. Ofta med dåligt eller obefintligt socialt skyddsnät.


 Jag som bor i Klintehamn har sett prov på detta under de senaste åren. Som den där skicklige men våghalsige mannen som hängde i ett rep runt magen ut från en fasad och kapade brädor med en bensindriven motorsåg nere på det då rivningshotade magasinet på Kustvägen. Eller de rumänska byggnadsarbetarna som i AB Hassela Gotlands regi kastade ned ett eternittak på Donnersgatan så det blev ett stort moln av asbest över hela gatan. Eller den där mannen som i Klintetraktens Framtids regi som åkte runt ståendes på en asfaltvibrator och jämnade ut asfalten som lagts in i de kilometerlånga spåren. Det bara skrek kärlkramp om att stå med sådana vibrationer genom kroppen timme efter timme. Det är bara exempel på katastrofalt dålig och farlig arbetsmiljö jag sett utländska arbetare få ha under bara ett par år. Jag tror det här är ett stort problem.


 Alldeles innan jag flyttade till Klintehamn hade en fiskare som arbetade på en båt härifrån drunknat. Han efterlämnade en fru och en son i Estland som då stod utan försörjning - vad jag vet inga som helst försäkringar. Människor med hjärta i LIONs här startade en insamling till pojken och när jag nyligen frågade en i föreningen hur det sedan gick så sken han upp och berättade om honom som genom insamlingen slapp växa upp i fullständigt armod och fick råd att studera och numera arbetar med ett kvalificerat arbete och kontakt som fortfarande upprätthålls. Det var så roligt att få höra.


 För ett par år sedan förolyckades en polsk arbetare här i trakten. Han skulle byta ett tak på en hög maskinhall med eternittak och eftersom han inte använde skyddsutrustning störtade han ned 7 meter i cementgolvet. Han efterlämnade fru och fyra barn. Efter något år läste jag en lakonisk notis på gotlandsradions sida att det i rätten inte kunnat bevisas att han inte hade ett företag och därmed inga skadestånd behövde utbetalas. Av en ren händelse så råkade jag läsa en artikel där en tidning utgiven på fastlandet hade åkt ned och intervjuat änkan i Polen. Hon hade fått beskedet om sin mans död efter ett antal dagar när en vän till hennes man ringde upp och ville beklaga sorgen. Polisen på Gotland hade inte vetat hur man skulle meddela dödsfall till Polen. Hon levde nu på 4900 kronor i månaden med fyra barn. Prisnivån i Polen är något lägre än i Sverige men det innebär ändå verklig fattigdom. Mannen hade haft en dödsfallsförsäkring på 49.000 kr men den hade hon inte klarat pappersexercisen för eftersom hon inte begriper ett ord svenska och översättning kostar 100 kr per sida. Hon hade heller inte hört ett ord från mannens uppdragsgivare på Gotland. Det här är en hjärtskärande berättelse om hur illa människor kan råka ut.


Jag tror det behövs intresse och kunskap från myndigheter och allmänhet för hur många av de utlänningar som arbetar här har det.


Hannes Müller

Klintehamn

Av Hannes Müller - 28 februari 2017 07:33

det var det nog fler som var.

 

Jag var uppe i talarstolen i tre ärenden och tänker återkomma till det. Det blev en del debatt och sorl bland ledamöterna. Som att en del välkommnar andra åsikter och infallsvinklar medan andra tycker det är helt förskräckligt.

 

 Det var dock en hel del viktiga, principeiellt viktiga, beslut som skulle fattas. Två försäljningar där man ännu en gång frångått de regler för försäljningar man beslutat om. Jag tänkte såhär: När det gällde försäljningen av skolan i Hogrän hade man frångått reglerna men det fanns (såvitt jag vet) ingen tredje part som förlorade på missen. Där tänkte jag inför mötet rösta ja till godkännande. När det gällde snabbförsäljningen av villatomterna i Visby som det varit ett sådant framochtillbaka tänkande om fanns det tredje parter som var förlorare: Dels sannolikt skattebetalarna och dels andra tomtköpsspekulanter som inte hann med. Där tänkte jag rösta för ett nej till försäljningarna och att de skall göras om på rätt sätt.

 

 Under mötet fick jag en lust att ändra mig. Flera moderater går alldeles för långt i att visa hur duktiga de är till skillnad från socialdemokraterna och inser inte att de även själva är minst lika "inkompetenta" i nämnder och under förberedelser men har så lätt att svänga om och slå på stora trumman i slutändan. De förlorar i sympati i alla fall från mig. Jag tänke inte ändra på mitt beslut men lusten fanns där. Det gick ju aldrig heller till omröstning efter det att stödpartierna och kanske även en del i S.

svängt.

 

Återkommer... om några dagar. :-)

 

 

Av Hannes Müller - 27 februari 2017 12:04

 


Jag vill inte alls påstå att åka in till Visby och vara med som ledamot i Regionfullmäktige är som att åka på sin egen begravning.


Snarare är det som att åka på sin egen korfästelse. :-)

Av Hannes Müller - 22 februari 2017 11:40


   

Insändare av mig införd i Gotlands Allehanda  22 feb 2017

 
Skräckvälde


Ett slags skräckvälde har uppstått här på Gotland där vi som inte välkomnar ett mångkulturellt samhälle framställs som konstiga, klandervärda och mycket värre saker.. Bland de saker vi befarar med ett mångkulturellt samhälle är ökad kriminalitet och 600 människor på ön skapade en facebookgrupp som bland annat deltog i en spontan, stillsam och tyst manifestation i höstas när de misstänkta för den anmälda gruppvåldtäkten släpptes av polisen.  Denna grupp utmålades som nazister eller av nazister vilseförda av tidningarna och radion. Sedan har man inte hört något av den gruppen. SD på Gotlands företrädare avgick när det plötsligt kom krav på att de skulle företräda partiets politik och en massa nya (för mig mestadels okända) personer kom fram. Två dagar efter det en ny styrelse valts så blev den nye sekreteraren, tillika handhavaren av deras facebook uthängd av tidningarna efter det att en journalist lusläst facebookoch hittat saker den kunde tolka som illa. Man kan väl säga att han skrivit som många svenskar pratar och visst kan det låta lite otrevligt och raljant när det kommer i skrift. Det är möjligt att SD på Gotland kan rida ut den här stormen vilket jag verkligen hoppas. De som har invändningar mot skapandet av ett mångkulturellt samhälle bemöts med nidskriverier, utfrysning och i sammanhanget absurda epitet som nazister.


 


 Bland det vi som inte vill ha ett mångkulturellt Gotland oroar oss för är ökad brottslighet en viktig sak. Kanske därför den anmälda gruppvåldtäkten mot en rullstolsburen kvinna väckte sådana starka reaktioner? Enligt den statistik BRÅ för över anmälda våldtäkter på Gotland ökade dessa från lite över 30 plötsligt till 48 förra året. Detta sammanfaller med att en mängd asylförläggningar på ön öppnats. Kan det finnas ett sammanhang? Jag har personligen gått igenom alla domar som avkunnats vid Gotlands Tingsrätt 2016 och fört statistik över domar över ett års fängelse som utdömts, alla utom en gällande olika typer av våldsbrott. Av de 20 som dömts till längre fängelsestraff har 10, alltså hälften, utländsk bakgrund. Eftersom bara c:a 5% av befolkningen på Gotland har utändsk bakgrund utgör detta en ytterst kraftig överrepresentation.


 


 Den oro vi känner över samhälls- och brottsutveckling stillas inte på något sätt av nidskriverier eller att vi kallas nazister. Det är möjligt att en del känner tillfredsställelse när människor smutskastas och tystas - men någon öppen debatt eller demokratisk dialog är det inte frågan om.


 


Hannes Müller


Vilde Klintehamn
Bild denna gång och som vanligt helt utan sammanhang méd texten: En sju år gammal bild från

utanför en av entreerna till högstadiet på Klinteskolan. Då använd som illustration till en insändare av mig angående den då otroligt utbredda rökningen bland eleverna och skolledningens ovilja och oförmåga att göra något åt saken. Uppemot hälften av eleverna rökte.

Av Hannes Müller - 9 februari 2017 11:03

 


Jag har bläddrat igenom alla domar avkunnade 2016 vid Gotlands Tingsrätt, tusentals sidor. Bl.a har jag då noterat de domar där längre fängelsestraff utdömts och här redovisas de domar där straff över 1 år utdömts. *


(En eller flera * i texten betyder att det finns en kommentar eller utvikning efter texten)


På Gotlands tingsrätt har 20 st. personer dömts till fängestraff över 1 år, dessa har i längd variterat mellan 1 år och 3 månader och 8 år.**


8 st. av dessa är födda på 1990-talet, 8 st. på 1980-talet, 3 st på 1970-talet och en på 1960-talet. Således ganska unga sammantaget.


Av dessa 20 st dömda till längre fängelsestraff har 10 st, således hälften, utländsk bakgrund.***


På Gotland hade enligt SCB 6,8% av befolkningen ínvandrarbakgrund 2015. En i riksnivå extremt liten andel. Som exempel har Södertälje 50,8% och Malmö 31,6%.


Man kan med denna statistik påvisa att personer med utländsk bakgrund är sjudubbelt överrepresenterade vad gäller grövre brott på Gotland.****


Om Gotland får en starkt ökad andel asylinvandrare kan man förutse även en starkt ökande kriminalitet. Jag och många många andra Gotlänningar vill ej detta.


Det finns heller inga som helst skäl till att segregation, utanförskap och sociala problem skulle bli mindre på Gotland än på andra ställen i landet. Dessa hjälptanter vi just nu har på Gotland kommer snart tröttna.


* En av dessa dömda dömdes tiull sluten psykiatrisk vård med utskrivningsprövning men straffvärdet motsvarade ett längre fängelsestraff.


**Ett antal av de dömda har jag i olika sammanhang träffat på och i något fall även deras brottsoffer, Gotland är en liten ö. Jag har inget generellt varken ont eller gott att säga om dessa personer men jag är övertygad om att del av dem inte fått leva och växa i en miljö där inte ointresse, tvång, hot och våld varit ständigt närvarande så skulle deras liv tett sig annorlunda. Dessutom kan livet förändra sig till det bättre även för så kallat "hopplösa fall".


*** Ingen av dessa tio med invandrarbakgrund har den på Gotland annars vanliga bakgrunden Finland, Thailand, Polen eller Baltikum. De här dömda har samtliga bakgrund i sk MENA länder eller intilliggande.


**** På ett vis är denna statistik missvisande hög. Gotland har varit utsatt för social dumpning av andra kommuner genom att man sänt problemungdomar till HVB-hem här på ön för att bli av med dem och få bort dem från deras gator. Socialtjänstemän som beslutar om HVB placeringar vet att dessa är mycket dyra och att ungdomar som placeras på sådana hem mycket ofta får förvärrade problem men att man som sagt blir av med dem från sin kommun. Flera av de dömda för långa fängelsestraff har varit placerade på Gotland och har utländsk bakgrund.


Samtidigt är den missvisande låg för andelen invandrare med icke mellanöstern bakgrund är nog ovanligt hög här på Gotland. Här finns många med bakrund Finland, Polen, Thailand och de baltiska staterna.


Hösten-vintern anlände över 1000 asylsökande till Gotland och dessa syns ingen i denna statistik vad jag tror. När det gäller enklare utredda brott och mindre allvarliga brott är tidpunkten för rättegången ofta mycket långt senare, även när det gäller unga förövare, så sker ofta en stor tidsförskjutning men under hösten 1916 dök tydligt fler nyanlända upp i tingsrätten. Då gällande rättegångar angående misshandel av andra asylsökande och en del annat.


Jag har försökt att vara neutral och ärlig i denna statistik och varit medveten om att jag anat något vilket jag velat bevisa och därför rannsakat mig själv när jag tvekat kring något.  För den som vill checka av: 1202-15, 109-16, 109-16, 109-16, 1-16, 795-16, 661-16, 797-15, 560-16, 1215-15, 1215-15, 1215-15, 998-16, 229-16, 424-16, 661-15,792-16, 792-16, 792-16, 916-16 och 916-16.


Denna gång är bilden inifrån övergivna växthus i Klintehamn.

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se